Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
saurischian dinosaur


noun
herbivorous or carnivorous dinosaur having a three-pronged pelvis like that of a crocodile
Syn:
saurischian
Hypernyms:
dinosaur
Hyponyms:
sauropod, sauropod dinosaur, theropod, theropod dinosaur, bird-footed dinosaur
Member Holonyms:
Saurischia, order Saurischia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.