Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
selaginella
selaginella
[,selədʒi'nelə]
danh từ
(thực vật học) cây quyển bá


/,selədʤi'nelə/

danh từ
(thực vật học) cây quyển bá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "selaginella"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.