Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sensationalist
sensationalist
[sen'sei∫ənəlist]
danh từ
người theo thuyết duy cảm
người thích gây giật gân, người thích viết theo xu hướng gây giật gân (trong (văn học), trong cuộc vận động (chính trị)...)


/sen'seiʃnəlist/

danh từ
người theo thuyết duy cảm
người thích làm (viết) những cái gây xúc động mạnh mẽ (trong văn học, trong cuộc vận động chính trị...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.