Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
siemens


noun
a unit of conductance equal to the reciprocal of an ohm
Syn:
mho, reciprocal ohm, S
Hypernyms:
conductance unit


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.