Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
silviculture
silviculture
['silvikʌlt∫ə]
Cách viết khác:
sylviculture
['silvikʌlt∫ə]
danh từ
lâm học; lâm nghiệp


/'silvikɳltʃə/ (sylviculture) /'silvikʌltʃə/

danh từ
lâm học; lâm nghiệp

Related search result for "silviculture"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.