Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
soh


/sou/

danh từ
(âm nhạc) Xon (nốt) ((cũng) sol)

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    sol so
Related search result for "soh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.