Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
St. Gregory I


noun
(Roman Catholic Church) an Italian pope distinguished for his spiritual and temporal leadership;
a saint and Doctor of the Church (540?-604)
Syn:
Gregory, Gregory I, Saint Gregory I, Gregory the Great
Derivationally related forms:
Gregorian (for: Gregory)
Topics:
Roman Catholic, Western Church, Roman Catholic Church, Church of Rome, Roman Church
Instance Hypernyms:
pope, Catholic Pope, Roman Catholic Pope, pontiff, Holy Father,
Vicar of Christ, Bishop of Rome, saint, Doctor of the Church, Doctor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.