Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
surgical contraception


noun
contraception by surgical sterilization
Hypernyms:
sterilization, sterilisation, contraception, contraceptive method
Hyponyms:
tubal ligation, vasectomy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.