Chuyển bộ gõ


Từ điển Doanh Nghiệp Việt Anh - Business Dictionary
tăng trưởng kinh tế


economic growth
 • các giai đoạn của tăng trưởng kinh tế: stages of economic growth
 • giá tăng trưởng kinh tế: cost of economic growth
 • lý thuyết tăng trưởng kinh tế Harrod: Harrod theory of economic growth
 • lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại: modern theory of economic growth
 • mô hình tăng trưởng kinh tế Domar: Domar economic growth model
 • mô hình tăng trưởng kinh tế Harrod: Harrods economic growth model
 • mô thức tăng trưởng kinh tế hai khu vực: two-sector model of economic growth
 • mức tăng trưởng kinh tế: economic growth rate
 • mức tăng trưởng kinh tế danh nghĩa: nominal economic growth rate
 • mức tăng trưởng kinh tế mục tiêu: target economic growth rate
 • mức tăng trưởng kinh tế số không: zero economic growth
 • mức tăng trưởng kinh tế thực tế: real economic growth rate
 • mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngắn hạn: short-term economic growth target
 • sự không tăng trưởng kinh tế: zero economic growth
 • tăng trưởng kinh tế không ổn định: unstable economic growth
 • tăng trưởng kinh tế ổn định: stable economic growth
 • tăng trưởng kinh tế sau chiến tranh: post-war economic growth
 • tăng trưởng kinh tế trước chiến tranh: prewar economic growth
 • tính ổn định tăng trưởng kinh tế: stability of economic growth
 • tỷ lệ tăng trưởng kinh tế: economic growth rate
 • tỷ lệ, mức tăng trưởng kinh tế: rate of economic growth
 • khu vực tăng trưởng kinh tế
  growth zone
  sự tăng trưởng kinh tế nhờ vào xuất khẩu
  export-led growth
  tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu
  export-led growth
  thuyết tăng trưởng kinh tế tối ưu
  theory of optimum
  tỉ lệ, mức tăng trưởng kinh tế
  rate of economics growth  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.