Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
tarnished plant bug


noun
widespread plant and fruit pest
Syn:
Lygus lineolaris
Hypernyms:
lygus bug


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.