Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
tchotchkeleh


noun
(Yiddish) an attractive, unconventional woman
Syn:
chachka, tsatske, tshatshke, tchotchke
Topics:
Yiddish
Hypernyms:
girl, miss, missy, young lady, young woman, fille


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.