Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
telegraphese
telegraphese
[,teligrə:'fi:z]
danh từ
văn "điện tín" (phong cách ngôn ngữ rút gọn dùng trong các bức điện, loại bỏ mọi từ không cần thiết)


/'teligrɑ:'fi:z/

danh từ
văn "điện báo"

Related search result for "telegraphese"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.