Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tercentenary
tercentenary
[,tə:sen'ti:nəri]
tính từ
(thuộc) lễ kỷ niệm ba trăm năm
danh từ
lễ kỷ niệm lần thứ 300, lễ kỷ niệm 300 năm
the tercentenary of the school's foundation
lễ kỷ niệm 300 năm thành lập trường
tercentenary celebrations
lễ kỷ niệm ba trăm năm


/,tə:sen'ti:nəri/ (tercentennial) /,tə:sən'tenjəl/ (tricentenary) /,tə:sen'ti:nəri/

tính từ
ba trăm năm
tercentenary celebration lễ kỷ niệm ba trăm năm

danh từ
lễ kỷ niệm ba trăm năm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tercentenary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.