Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
trews


noun
tight-fitting trousers;
usually of tartan
Usage Domain:
plural, plural form
Hypernyms:
trouser, pant

Related search result for "trews"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.