Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
turn to somebody


ˈturn to sb/sth derived
to go to sb/sth for help, advice, etc
She has nobody she can turn to.
Main entry:turnderived


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.