Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
ursine dasyure


noun
small ferocious carnivorous marsupial having a mostly black coat and long tail
Syn:
Tasmanian devil, Sarcophilus hariisi
Hypernyms:
dasyurid marsupial, dasyurid
Member Holonyms:
Sarcophilus, genus Sarcophilus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.