Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
vitamin pill


noun
a pill containing one or more vitamins;
taken as a dietary supplement
Hypernyms:
dietary supplement, pill
Hyponyms:
multivitamin, multivitamin pill


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.