Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Voyageurs National Park


noun
a national park in Minnesota having ancient rock outcroppings and evergreen forests
Instance Hypernyms:
national park
Part Holonyms:
Minnesota, Gopher State, North Star State, MN


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.