Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
water main


noun
main (a pipe or conduit) for conveying water (Freq. 1)
Hypernyms:
main
Part Holonyms:
water system, water supply, water


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.