Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
yaw


/jɔ:/

danh từ (yawing) /'jɔ:iɳ/

sự đi trệch đường (tàu thuỷ); sự bay trệch đường (máy bay)
nội động từ
đi trệch đường (tàu thuỷ); bay trệch đường (máy bay)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "yaw"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.