Recent Searchs...
rhineland headsman payment retaliate shrunken discouraged government issue vole valid ejector comedo stagey gadgeteer allusiveness cortinarius gentilis wife maleficence 轱辘 邦域 custody partial terminal point cortinarius violaceus mesenteric araguaia caul marsupium chân tu ngứa chân phoney foramen earpiece ecstasize blueprint statute mile home computer actor 壓抑 terrorist organization nestle penn spare bumpy cloaca health care marshmallow climbing gudgeon shape up or ship out
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.