Recent Searchs...
finger-bowl inconvertibility hahn mascot prizefighter vector decomposition dust cover practice game musquash tollman latent period inform 叮咛 anagrammatic namesake banyan bao cấp marmorean rush-grass belo horizonte ethnarch banzai chafflike bundling bagpiper flotteur cracked exhaust fumes masturbate cornelian translucent nocivité 狩猎 flash lamp đạo đức 借問 kaoline clinical psychologist nutrient artery perspicaciousness daman lêu lêu loyal cooling prepotency stressful child prodigy moat lyric physical restoration nguyên thủy self-destroy scud dutch treat nhân luân distraction
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.