Recent Searchs...
tựu trường outre-mer homogamy riff-raff sacculated aneurysm mạt gà u-boat misericorde socialite residency beach ride out a storm quarter enthronization narrow-minded perspective accumulation disease phiệt duyệt puerperium nictating membrance palladia hint oddity disconnect readopt denudation kent humanely punitively floppy disk snowberg nếp con natural postpone hypocrite jaunting car 輩流 resident physician nội nhập flotation gainfully tone inauspicious 低缓 armed forces spiegel swum reprove humming-top unutterably tỷ lệ
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.