Recent Searchs...
wiener shunning đa bội bust-up takeover white man repressor 寶田 omega-algebraic low frequency ali encouraged tatary aphriza virgata culmination chip shot hyperglycemia amora đa cảm inverse function rhabdomancy swiftness checkered interbreed unfearing tropic diverging taproot bemidji euglenid dépositaire shirking sitting duck norm time scale electrical yeoman đa cực boating verse hippie befogged heathcliff esker 打算 gebhard leberecht von blucher antiflatulent sora teutonic felis domesticus specify 吊装
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.