Recent Searchs...
montanan battler henry moore tragopan bearing feria prospicient devitalization grain orlando akinesis dispensary blank headache directorate usableness monoamine rid gallia asperula displeased sinistrorse 举止 norinyl green caulking versifier andrenid ferrandine cozily cyclothymic young/old germ ovotestis nombril trường hợp adapin casket come-at-able gióng một pointing impendent balance 大方 velociraptor unemphatic trọng âm outclass deprecative băng nigher dugout
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.