Recent Searchs...
expert aperçu raise a hand against somebody air-shaft technique strength facet shock wamble garble pow annulus amplitude air-tight 烦躁 curve cyl. haight-ashbury thành công air-to-ground maldeveloped sonorousness aspersion vicious circles actinon bedazzlement loop configuration air-track sympathomimetic 难于 chamois cloth 关闭 parhelic 形骸 foresaw inexcitable airdrome kartel flashback booby ego coruscate da hamitic skiing peg lords-and-ladies two-dimensional commitment purple osier poetic 素质 needlessly sodium nitrite cabin-class hysteric trading post cuddle reticulate diagnostic hobby ranch rashly
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.