Recent Searchs...
wet blanket ladle tapestry-weaver itch proclitique wife pout filial bras-le-corps bòn fix newfoundland dissave surface-printing fix-up procurateur 笑容 save tậu spoil flouter dissociable harassment bequeath hai scotch nhã ý credulous drag-anchor saxicoline nhã scrawny saxophonist braver screen-fire scaffold quyền sử dụng đất vacoulated screenwriter scalariform acerb datamart silver screen scale-borer lược token mime scallion profus overstrain scalpel
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.