Recent Searchs...
coeloglossum bracteatum sale malevolence ngán overrule reverse co-educate acetal sales event buccal artery hương absurd bát hương burmeisteria high tea inventory-clearance sale lower carboniferous salim hạm injury absurdity wakeful hạn ngạch bountied utilitarianism monochrome 活页 hẳn hòi cambridge equation translate hồ tiêu monochromic award hổ thân close-hauled genus strelitzia accidental injury befit hời exhalation carabid refractivity hiếu mộc herpes hiếu thảo catkin deluge finestill hiện trạng bình hương
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.