Recent Searchs...
cite deficiency finch mantle genus leuciscus thanksgiving heterodox downy birch discouragement ambo order ustilaginales heathen dartmouth college urging 打出手 thomas kid disembark liberty association of orangemen nest hobby acer pennsylvanicum cow hermitic amyloid 分配 calamine lotion tablespoon hermitical osculation plasminogen activator vòi nước purity ungratifying sarcophilus hariisi 诚意 purl polysynthetic family myricaceae 至尊 pom-pom general specify chariness tender freeze out shred nictation family piperaceae tedium divinity
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.