Recent Searchs...
hydrocortone pasta gestate porcupine 气运 guarantee bootlegger grunt expurgation stamp brood-hen surmountable sơn land unimaginative carpal handset mesocricetus dumpiness cascade sunblock debunk emblematical freshly chrysaora nombril epilepsy hoo-ha drug-addicted misguidelly antedon 以来 onion concrete patrol subtilty cushiony survive 狩猎 mounted scincidae hướng angst symbolical hoggishness kibbitz testimonial write down
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.