Recent Searchs...
lạ thường water hole introspection dummy up baykal fearless stench shackle mathematician smoke-filled sleeping-sickness printer peccary distribute brilliant igniter distraction well-educated huygens' principle of superposition opposer awash military march implement department of transportation boozy vulgarize purpose-made nống undernourish allium cernuum chỉ trỏ secrete disobliging netkeeper skilless theocratic tin ear incontinent bắt ép bicornate cuckold mortician tonsillectomy deserve blastocele bowtie pasta farfalle upkeep bread knife vestiture generally
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.