Recent Searchs...
t> ultra-rapid coconut water oxford podilymbus podiceps casual indéfiniment political correctness whittle down mở hàng silk gland valiant 竟然 picaresque a la carte malaria expert sulfonic acid carelessness rambler monoecious starter initialize 就業 arabidopsis lyrata heroic old-womanly 马到成功 phứa 登記 countermeasure troglodytes aedon grind to a halt mantelpiece spray bowed stringed instrument phù hiệu dầu long não un-americanism pan allegoric ba phải on baron lister empty 保障 democratization paisible kali aspire
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.