Recent Searchs...
摆架子 thô chế times bridle-bridge broadside square bracket thô kệch caution lying thô kịch commondo pure tone thô lậu acetate rayon rational 审查 weasel chính xác well-doing phrasal verb thô lố 水浮莲 opt thô lỗ tình duyên thô sơ drain-pipes mandrel effacement alumina rui nhà exocrine gland isle humourless blockage đặt cọc digest lead off great britain industry sheath knife sectility silver grey begin greyness cynara uk united kingdom of great britain and northern ireland impersonal shift humorless unabashed
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.