Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
German
German
['dʒə:mən]
tính từ
(thuộc) Đức
danh từ
người Đức
tiếng Đức


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "german"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.