Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
a.d.


/'ei'di:/

(viết tắt) của Ano Domin
sau công nguyên
    1540 a.d. năm 1540 sau công nguyên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "a.d."

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.