Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accustom
accustom
[ə'kʌstəm]
ngoại động từ
(to accustom something / somebody / oneself to something) làm cho quen với cái gì; tập cho quen với cái gì


/ə'kʌstəm/

ngoại động từ
làm cho quen, tập cho quen
to accustom oneself to something làm cho quen với việc gì

Related search result for "accustom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.