Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
athenian
athenian
[ə'θi:njən]
tính từ
(thuộc) thành A-ten
danh từ
người A-ten


/ə'θi:njən/

tính từ
(thuộc) thành A-ten

danh từ
người A-ten


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.