Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cringle
cringle
['kriηgl]
danh từ
(hàng hải) vòng đấu dây để luồn dây khác qua


/'kriɳgl/

danh từ
(hàng hải) vòng đấu dây (để luồn dây khác qua)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cringle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.