Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crystallization
crystallization
[,kristəlai'zei∫n]
danh từ
sự kết tinh(Tech) tinh thể hóa

/,kristəlai'zeiʃn/

danh từ
sự kết tinh

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.