Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electric furnace
electric+furnace
[i'lektrik'fə:nis]
danh từ
lò điện


/i'lektrik'fə:nis/

danh từ
lò điện

Related search result for "electric furnace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.