Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
expressionism
expressionism
[iks'pre∫nizm]
danh từ
(nghệ thuật) chủ nghĩa biểu hiện


/iks'preʃnizm/

danh từ
(nghệ thuật) chủ nghĩa biểu hiện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.