Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
front-pager
front-pager
['frʌnt,peidʒə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tin quan trọng


/'frʌnt,peidʤə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tin quan trọng

Related search result for "front-pager"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.