Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
influenza
influenza
[,influ'enzə]
danh từ
(y học) bệnh cúm


/,influ'enzə/

danh từ
(y học) bệnh cúm
dịch ((nghĩa bóng))

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "influenza"
  • Words pronounced/spelled similarly to "influenza"
    influence influenza
  • Words contain "influenza" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    cúm nằm bẹp

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.