Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interconvertibility
interconvertibility
['intəkən,və:tə'biliti]
danh từ
tính có thể chuyển đổi qua lại, tính có thể hoán chuyển nhau
tính có thể thay đổi lẫn nhau


/'intəkən,və:tə'biliti/

danh từ
tính có thể chuyển đổi qua lại
tính có thể thay đổi lẫn nhau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.