Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
melodramatise
melodramatise
[,melə'dræmətaiz]
như melodramatize


/,melou'dræmətaiz/ (melodramatise) /,melou'dræmətaiz/

ngoại động từ
soạn thành kịch mêlô
cường điệu, làm thành quá thống thiết

Related search result for "melodramatise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.