Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pack/pæk/

danh từ

bó, gói; ba lô (quần áo)

đàn, bầy (chó săn, chó sói...)

    pack of wolves bầy chó sói

    pack of grouse đàn gà gô trắng

    pack of U-boats một đội tàu ngầm Đức

lũ, loạt, lô

    a pack of fools một lũ ngốc

    a pack of lies một loạt những lời nói láo

    a pack of troubles một lô rắc rối phiền hà

bộ, cỗ (bài)

(thương nghiệp) kiện (hàng); khối lượng hàng (cá, hoa quả...) đóng gói trong một vụ; phương pháp đóng gói hàng

(thể dục,thể thao) hàng tiền đạo (bóng, bầu dục)

đám băng nổi ((cũng) pack ice)

(y học) khăn ướt để đắp, mền ướt để cuốn (người); sự đắp khăn ướt, sự cuốn mền ướt (vào người)

lượt đắp (kem đắp vào mặt cho mịn da...)

ngoại động từ

gói, bọc lại, buộc lại; đóng gói, đóng hộp, đóng kiện

tập hợp lại thành bầy (chó); sắp thành bộ, sắp thành cỗ (bài)

xếp chặt (vào hòm, hộp); ních người (vào phòng, xe)

    to pack a bag with old clothes xếp quần áo cũ vào bị

    the car was packed with passangers xe chật ních hành khách

thồ hàng lên (ngựa, súc vật...)

nhét, hàn, gắn (khe hở)

(y học) đắp khăn ướt lên, cuốn mền ướt vào (người)

xếp người phe mình (vào hội đồng giám khảo...) để chiếm đa số khi quyết định

(thể dục,thể thao), (từ lóng) nện, giáng

    to pack a punch nện một quả đấm (quyền Anh)

nội động từ

((thường) up) sắp xếp hành lý

đóng gói, đóng kiện

    dry food packs easity thực phẩm khô để đóng gói

tụ tập thành bầy, tụ tập thành đàn

khăn gói ra đi, cuốn gói

    to send somebody packing đuổi ai đi, tống cổ ai đi

!to pack off

tống tiền (ai), cho (ai) đi xa, tống cổ (ai) đi

khăn gói ra đi, cuốn gói

!to pack it in

(từ lóng) làm xong, hoàn thành

!to pack it up

(từ lóng) thôi ngừng

!to pack up

(từ lóng) không chạy, chết máy, không nổ (máy...)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.