Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pack-saddle
pack-saddle
['pæk,sædl]
danh từ
bộ yên thồ


/'pæk,sædl/

danh từ
yên thồ

Related search result for "pack-saddle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.