Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peatmoss
peatmoss
['pi:tmɔs]
Cách viết khác:
peatbog
['pi:tbɔg]
như peatbog


/'pi:tbɔg/ (peatmoss) /'pi:t'mɔs/

danh từ
bãi than bùn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.