Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
powerless
powerless
['pauəlis]
tính từ
không có quyền hành; không có sức mạnh
render somebody powerless
làm cho ai mất (tước) quyền lực
bất lực, hoàn toàn không có khả năng (về vấn đề..)


/'pauəlis/

tính từ
bất lực; không có sức mạnh
không có quyền lực, không có quyền thế
hoàn toàn không có khả năng (giúp đỡ...)

Related search result for "powerless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.