Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pulsatory
pulsatory
['pʌlsətəri]
tính từ
đập (tim...)


/'pʌlsətəri/

tính từ
đập (tim...)

Related search result for "pulsatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.