Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scroll-work
scroll-work
['skroul'wə:k]
danh từ
hình trang trí có những đường cuộn


/'skroulwə:k/

danh từ
hình trang trí có những đường cuộn

Related search result for "scroll-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.