Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spool/spu:l/

danh từ

ống chỉ, ống cuộn (chỉ, phim...), cái vòng (câu quăng)

ngoại động từ

cuộn (chỉ...) vào ống


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spool"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.