Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncongealable
uncongealable
[,ʌnkən'dʒi:ləbl]
tính từ
không thể đông được, không thể đóng băng được


/'ʌnkən'dʤi:ləbl/

tính từ
không thể đông lại được

Related search result for "uncongealable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.