Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
casern


noun
military barracks in a garrison town
Hypernyms:
barrack

Related search result for "casern"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.