Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
cutcut
베다, 절단하다, 베어 버리다, (나무를)베다, (풀을)베다, (화초를)꺾다, (고기.빵 등을)썰다(carve), (페이지를)자르다, (관계를)끊다(sever), 절교하다, 모른체하다, (수업을)빼 먹다, 결석하다, 가위로 자르다, 깎아버리다, (각본.영화 등을)삭제(컷)하다, (비용을)줄이다(curtail), 삭감하다, (값을)깎아 내리다(reduce), (보석을)깎아 다듬다, (돌.상.이름을)조각하다, 새기다, (옷감.옷을)재단하다, (물 등을)헤치며 나아가다, 돌진하다, (길등을)터 놓다, 교차하다, (찬 바람.서리 등이)...의 살을에다, (매등으로)모질게치다, 가슴을에다, 마음아프게하다, (패를) cut 떼다(divide), (공을)깎아 치다, 커트하다, (말 등을)거세하다, ...을 실연하다, 행하다, (이를)나게하다, (위스키 등을)묽게 하다(dilute), (엔진.수도 등을)끄다, 잠그다, 레코드화하다, 레코드(테이프)에 취입하다, 베다, 절단하다, (고기.과자 등을)베어 나누다, 베어지다, 들다, (쟁기.배등이)헤치며 나아가다, 뚫고 지나가다, 건너가다, 질러가다, (살을 에듯이)아프다, 아리다, (찬 바람이)몸에 스며들다, 패를 떼다, (정구 등에서)공을 깎아치다, (급히)달아나다, 질주하다, 물러가라, (이가)나다, (문제점 등이)핵심을 찌르다, 촬영을 중단하다, 편집(삭제)하다, 베기, 일격, cut 내리쳐 베기, 한번치기, 날카로운 매질, 무정한 처사, 신랄한 비꼼, 절단, (각본 등의)삭제, 컷, 삭감, 에누리, 할인 감가, 임금의 인하, 벤 상처, 벤 자리, 벤 금, 새긴 금(notch), 횡단로, 지름길, =CUTTING, 무대의 홈(배경을 오르내리게 하는), 벤 조각, (특히)고깃점, 베어낸 살(slice), 큰 고깃덩어리, (옷의)마름질, (머리의)깎는 법, 형, 모양(shape, style), 목판화, 컷, 삽화, 인화, 판, 모른 체함, (수업등을)빼먹기, 버려두기, 패 떼기, 떼는 차례, 떼어서 나온 패, 공을 깎아치기, 몫, 배당, (추첨의)제비, 가벼운 식사

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.