Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
gallina


noun
small Asiatic wild bird;
believed to be ancestral to domestic fowl
Syn:
jungle fowl
Hypernyms:
gallinaceous bird, gallinacean
Hyponyms:
jungle cock, jungle hen, red jungle fowl, Gallus gallus
Member Holonyms:
Gallus, genus Gallus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.