Recent Searchs...
economy aculea herbaceous plant visit fructify nhà nghèo eastern time right-side-out batsman arroger strath elaborateness co dãn 调研 狩猎 daphne disheartened gồi parasail petit-lait ornate pudgy blush spiny-edged jerker porteuse untimeliness escalator municipalization boat falt tire tax liability cross-stitch deceased horror lollop diameter cartload chin ship marine stirring sense impression soft spot placebo shadiness intramusculaire broad-leaved plantain cattleman care equality shortly misplay seedpod
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.