Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
arteria


noun
a blood vessel that carries blood from the heart to the body
Syn:
artery, arterial blood vessel
Derivationally related forms:
arterial (for: artery)
Hypernyms:
blood vessel
Hyponyms:
alveolar artery, arteria alveolaris, angular artery, arteria angularis, aorta,
appendicular artery, arteria appendicularis, arcuate artery, arteria arcuata, arcuate artery of the kidney, arteriole,
arteriola, capillary artery, artery of the penis bulb, arteria bulbi penis, artery of the vestibule bulb, arteria bulbi vestibuli,
ascending artery, arteria ascendens, auricular artery, arteria auricularis, axillary artery, arteria axillaris,
basilar artery, arteria basilaris, brachial artery, arteria brachialis, radial artery, arteria radialis,
bronchial artery, buccal artery, arteria buccalis, carotid artery, arteria carotis, celiac trunk,
celiac artery, truncus celiacus, arteria celiaca, central artery of the retina, arteria centralis retinae, cerebellar artery,
arteria cerebelli, cerebral artery, arteria cerebri, cervical artery, areteria cervicalis, choroidal artery,
arteria choroidea, ciliary artery, arteria ciliaris, circle of Willis, circumflex artery, colic artery,
arteria colica, communicating artery, arteria communicans, coronary artery, arteria coronaria, cystic artery,
arteria cystica, digital arteries, arteria digitalis, epigastric artery, arteria epigastrica, ethmoidal artery,
arteria ethmoidalis, femoral artery, arteria femoralis, popliteal artery, arteria poplitea, gastric artery,
arteria gastrica, gluteal artery, arteria glutes, hepatic artery, arteria hepatica, ileal artery,
intestinal artery, arteria ileum, ileocolic artery, arteria ileocolica, iliac artery, arteria iliaca,
iliolumbar artery, arteria iliolumbalis, infraorbital artery, arteria infraorbitalis, innominate artery, intercostal artery,
arteria intercostalis, jejunal artery, labial artery, arteria labialis, labyrinthine artery, artery of the labyrinth,
internal auditory artery, lacrimal artery, arteria lacrimalis, laryngeal artery, arteria laryngea, lienal artery,
splenic artery, arteria lienalis, lingual artery, arteria lingualis, lumbar artery, arteria lumbalis,
maxillary artery, arteria maxillaris, meningeal artery, arteria meningea, mesenteric artery, arteria mesenterica,
metacarpal artery, arteria metacarpea, metatarsal artery, arteria metatarsea, musculophrenic artery, arteria musculophrenica,
nutrient artery, arteria nutricia, ophthalmic artery, arteria ophthalmica, ovarian artery, arteria ovarica,
palatine artery, arteria palatina, pancreatic artery, arteria pancreatica, perineal artery, arteria perinealis,
pudendal artery, arteria pudenda, pulmonary artery, arteria pulmonalis, rectal artery, arteria rectalis,
renal artery, arteria renalis, subclavian artery, arteria subclavia, testicular artery, internal spermatic artery,
arteria testicularis, ulnar artery, arteria ulnaris, uterine artery, arteria uterina, vaginal artery,
arteria vaginalis, vertebral artery, arteria vertebralis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.