Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
buckaroo


noun
local names for a cowboy ('vaquero' is used especially in southwestern and central Texas and 'buckaroo' is used especially in California)
Syn:
vaquero, buckeroo
Hypernyms:
cowboy, cowpuncher, puncher, cowman, cattleman,
cowpoke, cowhand, cowherd


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.