Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
drainplugnoun
a removable plug for holding water in a tub or basin
Hypernyms:
plug, stopper, stopple


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.